wczytywanie strony...

Regulamin

Starosądeckiego Centrum Rekreacyjnego "RemarLand"

Na Stawach w Starym Sączu

(zwanego dalej "RemarLand")

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności porządek i organizację procesu korzystania ze świadczonych przez na terenie RemarLand usług, a w szczególności:
 1. przebieg i formę świadczenia usług z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych usług,
 2. warunki, na podstawie których RemarLand świadczy usługi na rzecz jego Użytkowników, w tym zakres czynności jego pracowników oraz warunki współdziałania między pracownikami a Użytkownikami obiektu dla zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności funkcjonowania a także komfortu Użytkowników,
 3. prawa i obowiązki Użytkowników RemarLand.
 1. Regulamin jest dostępne dla wszystkich w kasach biletowych i na stronie internetowej.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie – oznacza to treść niniejszego dokumentu oraz treść innych, uchwalonych przez zarząd spółki Starosądeckie Centrum Rekreacyjne REMpARk sp. z o.o. z siedzibą w Gołkowicach Górnych dokumentów regulujących proces korzystania z usług świadczonych przez RemarLand;
 2. RemarLand lub obiekcie – oznacza to obiekt parku wodnego pod nazwą RemarLand znajdujący się w Starym Sączu przy ul. Na Stawach 24, którego operatorem i administratorem jest Starosądeckie Centrum Rekreacyjne REMpARk sp. z o.o. z siedzibą w Gołkowicach Górnych (Gołkowice Górne 56, 33-388 Gołkowice Górne), którego właścicielem jest Remar Renata Golonka z siedzibą w Gołkowicach Górnych (Gołkowice Górne 56, 33-388 Gołkowice Górne), którego układ i granice uwidocznione są na mapie obiektu;
 3. Operatorem - oznacza to Spółkę: Starosądeckie Centrum Rekreacyjne REMpARk sp. z o.o. z siedzibą w Gołkowicach Górnych (Gołkowice Górne 56, 33-388 Gołkowice Górne);
 4. Kierownictwie obiektu – oznacza to osoby zarządzające obiektem w imieniu jego administratora;
 5. Użytkowniku – oznacza to osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z określonych rodzajowo świadczeń RemarLand lub dostępnych na obiekcie, która posiada bilet zakupiony zgodnie z procedurą określoną przez Kierownictwo obiektu lub jest uprawiona do wejścia do RemarLand innymi metodami zatwierdzonymi przez Kierownictwo obiektu;
 6. Personelu - oznacza to przedstawicieli, dyrekcję, kierowników (menadżerów), pracowników, kontrahentów administratora lub właściciela zaangażowanych w zarządzenie i działalność RemarLand, w tym ratowników, stewardów, kasjerów, pracowników obsługi klienta, techników, personel gastronomiczny, pracowników ochrony, pracowników serwisów sprzątających itp.;
 1. Przed wejściem na teren obiektu lub rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych na obiekcie lub jakichkolwiek urządzeń, każda osoba zobowiązana jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń a także znajdującymi się obok nich tabliczkami piktogramowymi, które stanowią integralną część Regulaminu oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu przez cały okres pobytu w obiekcie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników obiektu i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą wejścia na obiekt, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.
 3. Każdy Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania: (i) zakazów i nakazów przedstawianych na tablicach informacyjnych lub znakach umieszczonych na terenie Parku Wodnego; oraz (ii) instrukcji i poleceń Personelu lub Kierownictwa obiektu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu. Obowiązkiem Użytkowników jest również przestrzeganie regulaminów uzupełniających dotyczących korzystania z infrastruktury i atrakcji (basenów, zjeżdżalni, itp.), które są dostępne przed poszczególną atrakcją
 4. Użytkownik jest uprawniony do przebywania w RemarLand i ma możliwość korzystania z dostępnych atrakcji w obiekcie tylko wtedy, gdy wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu i innych dokumentów, o których mowa w Regulaminie lub obowiązujących w obiekcie i korzystanie ze wszystkich atrakcji we właściwy sposób, zgodny z podanymi instrukcjami. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, nie powinien wchodzić do RemarLand i będzie zobowiązany do natychmiastowego opuszczenia obiektu.
 5. Informujemy, że nieprzestrzeganie Regulaminu może prowadzić do wypadków, obrażeń ciała i szkód materialnych.
 6. Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za przeczytanie i wyjaśnienie Regulaminu przed wejściem do RemarLand dzieciom i innym osobom, które wchodzą pod ich opieką na teren obiektu, a także dodatkowo przeczytanie i wyjaśnienie tablic informacyjnych, znaków, regulaminów zjeżdżalni i innych atrakcji przed skorzystaniem z danej atrakcji.
 7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub korzystania z jakichkolwiek usług RemarLand, należy zwrócić się do Personelu.
 8. Pomimo, że obiekt znajduje się w sąsiedztwie stawów (akwenów wodnych), Remarland nie prowadzi kąpieliska w rozumieniu przepisów odrębnych na stawach (akwenach) będących w sąsiedztwie obiektu. Tym samym surowo zabronione jest korzystanie z terenu obiektu ze stawów (akwenów) w szczególności wchodzenie, pływanie, skakanie do wody, korzystanie ze sprzętów i urządzeń, łowienie ryb etc. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia powyższego zakazy uprawnia Operatora lub Personel obiektu do nakazania opuszczenia obiektu bez prawa do żądania zwrotu pieniędzy za bilet. Celem uniknięcia wątpliwości Operator zastrzega, że obiekt obejmuje wyłącznie strefę ogrodzoną, lądową i cztery niecki basenowe oraz dwa pomosty oraz że zachowania Użytkownika naruszające postanowienia Regulaminu, w tym niniejszego ustępu obciążają wyłącznie tego Użytkownika, nie rodzą żadnej odpowiedzialności Operatora i Personelu obiektu i są podejmowane na wyłączne własne, ryzyko i odpowiedzialność, jako działania nielegalne.

§ 2. Warunki korzystania z RemarLand

 1. Operator RemarLand dokłada należytej staranności, aby jak najwięcej atrakcji zlokalizowanych w obiekcie. Operator nie gwarantuje jednak Użytkownikom i nie jest odpowiedzialny za dostępność wszystkich atrakcji zlokalizowanych w RemarLand, z których część może być nieczynna m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne, prowadzone konserwacje lub naprawy lub warunki bezpieczeństwa.
 2. Każdy Użytkownik może uzyskać informację o ewentualnej niedostępności określonych atrakcji w RemarLand w kasach biletowych.
 3. Użytkownicy nie są uprawnieni do żądania zwrotu pieniędzy lub rabatów w przypadku, gdy którekolwiek z urządzeń lub atrakcji lub udogodnień itp. nie jest dostępne lub stanie się niedostępne np. z uwagi na zmianę warunków atmosferycznych (np. silny wiatr, opady, wyładowania atmosferyczne itp.)
 4. Informujemy, że atrakcje w obiekcie dostępne są na zewnątrz, przez co korzystanie z nich uzależnione jest od pogody i warunków atmosferycznych.
 5. Operator nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do atrakcji i usług znajdujących się w obiekcie. Ze względu na ograniczoną pojemność niektórych atrakcji Użytkownicy muszą poczekać na swoją kolej, aby z nich skorzystać. Zastrzega, że w weekendy i święta należy spodziewać się dużej frekwencji w RemarLand, a tym samym dłuższego czasu oczekiwania w kolejce na dostęp do poszczególnych urządzeń i atrakcji lub braku możliwości skorzystania z nich.
 6. Operator lub Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z usług obiektu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności, np. w sytuacji możliwości przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników w obiekcie, warunków atmosferycznych lub w razie pilnej potrzeby czy nieprzewidzianej sytuacji, a w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.
 7. Urządzenia lub atrakcje, których właściwa i bezpieczna obsługa zależy od warunków pogodowych (np. baseny zewnętrze, bary) będą dostępne dla Użytkowników tylko w warunkach pogodowych umożliwiających bezpieczne korzystanie z tych urządzeń lub atrakcji. W warunkach, które uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z tych urządzeń lub atrakcji (tj. burza, silny wiatr, ulewny deszcz, grad, trzęsienie ziemi, błyskawice i inne zjawiska atmosferyczne), nie będą one udostępnione Użytkownikom co wiązać się może także z koniecznością opuszczenia Użytkownika z tereny obiektu bez prawa żądania zwrotu pieniędzy lub rabatów.
 8. Lista atrakcji zlokalizowanych w RemarLand, dostępna jest na stronie www.remarland.pl. Zmiany i poprawki w liście atrakcji nie będą traktowane jako zmiana Regulaminu i mogą być okresowo wprowadzane przez Operatora.
 9. Szczegółowe zasady użytkowania urządzeń bądź atrakcji mogą określać odrębne instrukcje, których przepisy uzupełniają treść Regulaminu.
 10. Operator może odmówić klientowi sprzedaży biletu do RemareLand, jeżeli, w uzasadnionej ocenie Operatora, osiągnięty został limit miejsc w obiekcie lub z innych powodów bezpieczeństwa.
 11. Wstęp do RemarLand jest możliwy na podstawie ważnego biletu wstępu. Opłata za wybraną ofertę jest pobierana z góry zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem. Obowiązujący Cennik jest dostępny w kasach biletowych na stronie internetowej www.remarland.pl.
 12. Biorąc pod uwagę inne postanowienia Regulaminu, każdy Użytkownik podejmuje samodzielną decyzję o skorzystaniu z danej atrakcji lub urządzenia dostępnego w RemarLand, w oparciu o swoje własne (i jeśli są to osoby zobowiązane do nadzorowania dziecka – także dziecka) umiejętności, zdolności, rozwój, stan zdrowia i bieżące przygotowanie organizmu do ewentualnego wysiłku (rozgrzewka), a także wynikające z powyższych możliwe ograniczenia, zagrożenia lub ryzyka.
 13. Użytkownicy z problemami zdrowotnymi a także kobiety w ciąży, którym szczególnie zaleca się, aby nie korzystali z atrakcji lub urządzeń pozwalających na przebywanie na dużej wysokości oraz osiąganie dużych prędkości, ze względu na swoje bezpieczeństwo, nie powinni wykorzystywać takich atrakcji lub urządzeń w obiekcie.
 14. Mając na względzie bezpieczeństwo Użytkowników, informujemy, że urządzenia lub atrakcje w Remarland mają parametry ustawione dla osób, dla których są przeznaczone (np. parametry dotyczące wzrostu, wieku, ograniczenia wagowe itp.). Dlatego bezwzględnie zabronione jest używanie urządzeń lub atrakcji z takimi ograniczeniami przez osoby, których warunki fizyczne (w tym wzrost lub masa ciała) uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich zgodne z instrukcjami producenta. Podstawowe warunki użytkowania danego urządzenia lub atrakcji każdorazowo znajdują się przed wejściem do danej atrakcji oraz na stronie internetowej, przy kasie lub w Regulaminie.
 15. Na terenie całego obiektu, w wyłączeniem wyłącznie niecek basenowych i zjeżdżalni obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się bez obuwia ochronnego posiadającego właściwości antypoślizgowe tj. Użytkownik obowiązany jest podczas pobytu na obiekcie, w szczególności podczas przemieszania się do korzystania z obuwia a także do zachowania ostrożności w trakcie przemieszczania się po obiekcie z uwagi na układ i rozmieszczenie obiektu oraz wpływ warunków atmosferycznych na obiekt (np. nagrzewanie się powierzchni) . W razie ujawnienia, iż Użytkownik narusza powyższy zakaz i przemieszcza się po obiekcie bez obuwia, Personel obiektu, uprawniony jest do wezwania takiej osoby do nałożenia obuwia i razie odmowy uprawniony jest usunąć Użytkownika z terenu obiektu bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu.
 16. Osoba umyślnie wyłudzająca bezpłatne wejście na teren obiekty postępuje wbrew prawu. Próba podjęcia w/w czynu spowoduje wydalenie z obiektu.
 17. Każdorazowo w przypadkach gróźb, wyzwisk czy też agresji ze strony Użytkownika skierowanych pod adresem Personelu obiektu lub innych Użytkowników wzywana będzie ochrona obiektu lub Policja a także spowoduje wydalenie z obiektu bez obiektu bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu.
 18. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub ewakuacji całego obiektu ze względu na osiągnięcie limitu frekwencji, ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia siły wyższej. W takiej sytuacji Użytkownik nie uprawniony do żądania zwrotu pieniędzy lub rabatów.

§ 3 Wstęp

 1. Godziny otwarcia Parku Wodnego są ustalane przez Operatora i są dostępne w kasach biletowych oraz na www.remarland.pl i na tablicy informacyjnej przed wejściem do obiektu.
 2. Maksymalny czas pobytu Użytkownika w RemarLand zależy od rodzaju zakupionego biletu.
 3. W przypadku wcześniejszego opuszczenia obiekty, tj. niewykorzystania całego wykupionego czasu pobytu i niezależnie od przyczyny tego opuszczenia, pieniądze za niewykorzystany czas nie podlegają zwrotowi.
 4. Po wejściu do Remarland na podstawie biletu wstępu, przekroczenie wyjścia/bramek wyjściowych uznaje się za zakończenie wizyty (tj. wykorzystanie biletu wstępu). Ponowne wejście do Remarland jest możliwe tylko po zakupie nowego biletu. W nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu odpowiedniej uprzedniej zgody wyrażonej przez uprawnionego członka Personelu (osoby odpowiedzialnej w danym dniu z ramienia Personelu), możliwe jest ponowne wejście na teren obiektu.
 5. Wszelkie atrakcje lub urządzenia (na przykład baseny, zjeżdżalnie, place zabaw, punkty gastronomiczne itp.) mogą być używane przez Użytkowników tylko w godzinach ich otwarcia.
 6. Niezależnie od godziny wejścia, Użytkownik jest zobowiązany opuścić obiekt najpóźniej do planowanej godziny zamknięcia obiektu, z uwzględnieniem konieczności dojścia do wyjść lub kolejek.

§ 4 Bilety, opaski, szafki

 1. Warunkiem wejścia do Remarland, jest posiadanie ważnego bilet wstępu. Opłata za bilet pobierana jest z góry.
 2. Rodzaje biletów, ceny biletów, zasady określające kryteria kwalifikujące do korzystania z biletów ulgowych podane są w Cenniku, który jest dostępny na stronie www.remarland.pl i w kasach biletowych obiektu.
 3. Cennik może być okresowo zmieniany przez Operatora. W szczególności ramach działań marketingowych RemarLand może oferować Użytkownikom promocje. Aktualna informacja na temat rodzajów, cen i zasad korzystania z oferowanych przez obiekt usług i produktów a także ewentualnych promocji jest umieszczona w dostępnych na terenie

obiektu ulotkach i cennikach, w kasach biletowych oraz na stronie www.remarland.pl.

 1. Zakupu biletu można dokonać bezpośrednio w kasach biletowych Remarland.
 2. Zakup biletu upoważnia wyłącznie do jednorazowego wstępu do obiektu, wyłącznie w dniu sprzedaży biletu.
 3. Po dokonaniu płatności za bilet Użytkownik otrzymuje odpowiednie potwierdzenie zapłaty (paragon). Użytkownik jest zobowiązany do zachowania paragonu od momentu jego otrzymania w kasie biletowej do momentu opuszczenia obiektu. Potwierdzenie płatności za bilet otrzymany w kasie biletowej (paragon) umożliwia weryfikację faktycznego zadłużenia Użytkownika względem Operatora i może zapobiec pobraniu kwoty odpowiadającej opłatą w przypadku zagubienia Opaski.
 4. Użytkownik który chce kupić lub zrealizować bilet ulgowy jest zobowiązany do przedstawienia w kasie biletowej dokumentu, na podstawie którego domaga się ulgi, w tym w szczególności ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i wiek (dowód osobisty, paszport lub inny akceptowalny dokument dla Personelu np. voucher), a także umożliwienia przeprowadzenia odpowiednich kontroli wzrostu przez Personel (o ile dotyczy). Ulgi nie kumulują się i Użytkownik jest zobowiązany wybrać jeden rodzaj ulgi (o ile dotyczy).
 5. Korzystanie z niektórych atrakcji lub usług (takich jak na przykład usługi gastronomiczne, ścianka wspinaczkowa, kort tenisowy, sprzęt wodny, ), wymaga dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem dla danej atrakcji lub usługi.
 6. Usługi, w tym usługi gastronomiczne, zakupione w punktach w obiekcie, będą rozliczane w danym punkcie na warunkach wynikających z cenników obowiązujących w danym punkcie.
 7. Sprzedaż biletów może zostać wstrzymana w każdym czasie, w tym w szczególności z powodu trudności technicznych, niekorzystnych warunków pogodowych lub osiągnięcia limity wejść.
 8. Po dokonaniu płatności za bilet w kasie Użytkownik otrzymuje opaskę z logo obiektu w kolorze obowiązującym w danym dniu a ustalonym przez Operatora (Opaska). Celem uniknięcia przypadków lub prób wielokrotnego wykorzystywania Opasek, Operator może zmieniać kolory lub układy graficzne Opasek obowiązujące w danym dniu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przymocowania Opaski na nadgarstku w widocznym miejscu w sposób zapobiegający jego zgubieniu, noszenia go w ten sposób przez cały czas pobytu w RemarLand, przedstawienia go na żądanie Personelu a także dbać o nią, i chronić ją przed uszkodzeniem lub zgubieniem.
 10. Ściąganie, przekazywanie, użyczanie lub wypożyczanie Opaski innej osobie jest surowo zabronione oraz traktowane jest z naruszeniem podstawowych postanowień Regulaminu oraz skutkować może nakazaniem przez Personel opuszczenia obiektu oraz koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 150 zł. Taką samą opłatą dodatkową zostanie obciążona osoba, która znajduje się w RemarLand bez założonej na nadgarstku Opaski lub odmawiaj jej okazania Personelowi. W takim przypadku Personel uprawniony będzie także do nakazania opuszczenia obiektu przez osobę, o której mowa w daniu poprzedzającym z zachowaniem prawa do naliczenia opłaty dodatkowej.
 11. Każdy przypadek utraty lub zniszczenia Opaski powinien zostać niezwłocznie zgłoszony członkowi Personelu w kasach biletowych. W takich przypadkach Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić kwotę odpowiadającą faktycznemu zadłużeniu, która może zostać ustalona na podstawie przedstawionego przez Użytkownika paragonu potwierdzającego zakup biletu, a w przypadku gdy Gość nie jest w stanie przedstawić paragonu lub innego dokumentu akceptowalnego dla Personelu) potwierdzającego, że bilet został zakupiony przez tę osobę lub nie jest możliwe udowodnienie faktycznego nabycia biletu wstępu w inny sposób, Użytkownik zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 150 zł.
 12. Osoby, które bezprawnie wejdą na teren obiektu lub bezprawnie będą korzystać z płatnych usług zostaną natychmiast wydaleni z obiektu oraz obciążeni opłatą za usługi z których skorzystały jak też taka osoba zostanie obciążona opłatą dodatkową w wysokości 150 zł.
 13. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Opaski Użytkownik będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 10 złotych za opaskę.
 14. Za dodatkową opłatą, zgodnie z Cennikiem obowiązującym w Remarland a także uiszczeniem kaucji za kluczyk (zwrotnej po zwrocie kluczyka i ukazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie kaucji - np. paragnu), Użytkownik w kasie biletowej może wypożyczyć na dany dzień szafkę depozytową. Liczba szafek depozytowych jest ograniczona i Operator nie gwarantuje ich dostępności. Do szafki depozytowej zostanie wydany kluczyk z numerem odpowiadającym danej szafce. Szafki depozytowe znajdują się w odrębnych dla kobiet i mężczyzn pomieszczeniach.
 15. Za wydany kluczyk do szafki depozytowej odpowiada Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zwrotu kluczyka w kasach biletowych, w tym samym dniu. najpóźniej w momencie wyjścia z obiektu.
 16. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka, Użytkownik zapłaci Operatorowi karę umowną w wysokości odpowiadającej kaucji (zgodnie z Cennikiem). W takim przypadku pracownik kas biletowych lub inny upoważniony członek Personelu otwiera szafkę w obecności zainteresowanych osób. Przedmioty przechowywane w szafce ze zgubionym kluczykiem można przekazać tylko osobie, która w rozsądnej opinii Operatora lub członka Personelu uprawdopodobni, że jest ona właścicielem przedmiotów przechowywanych w tej szafce.
 17. W przypadku gdy szafka nie została opróżniona po zamknięciu obiektu w danym dniu, uprawniony członek Personelu otwiera zamkniętą szafkę po przygotowaniu protokołu z jej otwarcia (w tym jej zawartości) przekazują zawartość tej szafki w zamkniętym pojemniku do depozytu znajdującego się przy kasach biletowych. Odbiór przedmiotów z depozytu jest możliwy przez upoważnioną osobę w godzinach otwarcia obiekty, po uprzednim powiadomieniu o zamiarze odbioru przedmiotów.
 18. Jeżeli Użytkownik nie zwróci przekazanych mu przedmiotów należących do RemarLand (np. ręcznika), pobierana będzie kara umowna w wysokości 100 zł za ręcznik a inne przedmioty - zgodnie ze wskazaniami Cenika, chyba że Gość nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę

§ 5. Ograniczenia wstępu

 1. Ograniczenia dotyczące korzystania z RemarLand związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem nie mają na celu dyskryminacji żadnego Użytkownika.
 2. Na teren RemarLand nie mogą wejść osoby:
 1. których zachowanie wskazuje, że są nietrzeźwe, odurzone lub pod wpływem narkotyków, substancji psychotropowych lub innych środków odurzających oraz innymi środków o podobnym działaniu, tj. środkami zakłócającymi lub ograniczającymi ocenę sytuacji bądź powodującymi nienaturalne zachowanie;
 2. naruszające porządek publiczny, zasady moralności lub stwarzające ryzyko dla siebie lub innych;
 3. zachowujące się agresywnie, wulgarnie;
 4. którym wcześniej zakazano wstępu do obiektu lub które uprzednio naruszyły Regulamin obiektu.;
 5. poniżej 13 roku życia, chyba że znajdują się pod opieką rodzica lub innego prawnego opiekuna;
 6. cierpiące na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom);
 7. cierpiące na zakaźne wysypki skórne;
 8. mające rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia);
 1. Operator lub Personel są również uprawnieni do żądania od osób, o których mowa w ustępie 1, natychmiastowego opuszczenia obiektu bez możliwości żądania zwrotu ceny biletu.
 2. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia na podstawie, którego Kierownictwo obiektu może podjąć decyzję o ewentualnym wpuszczeniu na teren obiektu.
 3. Korzystanie z usług obiektu przez kobiety w ciąży odbywa się na ich własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku przypuszczenia, iż Użytkownik jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających co może zagrażać m.in. bezpieczeństwu i komfortowi Użytkownika i/lub innym Użytkownikom czy też obsłudze obiektu, pracownicy mogą odmówić Użytkownikowi skorzystania z obiektu lub nakazać opuszczenia obiektu przez takiego Użytkownika.
 5. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik będący już na terenie obiektu jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających, co może zagrażać m.in. bezpieczeństwu i komfortowi Użytkownika, innym Użytkownikom lub obsłudze obiektu, pracownicy odmawiają sprzedaży i podawania produktów alkoholowych i w przypadku naruszenia regulaminu mogą usunąć Użytkownika
 6. Użytkownik obiektu, który nie zgadza się z opinią z terenu obiektu bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu. pracowników obiektu, o których mowa w ust. 4 i 5 , ma prawo zażądać sprawdzenia trzeźwości za pomocą alkomatu, który jest na wyposażeniu obiektu.
 7. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, chorób układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore, mogą przebywać na terenie obiektu jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna.
 8. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do określonych atrakcji i uczestnictwo w nich wymaga, aby Użytkownik był w dobrej kondycji fizycznej, w szczególności nie miał problemów z nadciśnieniem, z sercem, plecami lub szyją, choroby lokomocyjnej, zakaźnych chorób skóry lub innych dolegliwości, które mogą spowodować pogorszenie stanu zdrowia w wyniku korzystania z atrakcji w obiekcie (np. ataku epilepsji). Dlatego przed skorzystaniem z danej atrakcji każdy Użytkownik powinien mieć świadomość własnego stanu zdrowia oraz jest zobowiązany zapoznać się z wszystkimi ostrzeżeniami, warunkami dostępu i zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi przy wejściu do danej atrakcji oraz zawartymi w odpowiednich broszurach, witrynach internetowych lub przewodnikach, w razie potrzeby prosząc o pomoc Personel obiektu.
 9. Dzieci poniżej 13 roku życia oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione mogą wejść na teren obiektu i pozostawać w nim tylko pod stałą opieką i nadzorem dorosłego opiekuna (np. opiekuna prawnego, osoby upoważnionej przez niego zgodnie z prawem, nauczyciela, instruktora). Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby będące pod ich opieką, w szczególności za ich bezpieczeństwo oraz za szkody spowodowane przez osoby będące pod ich opieką wynikające z niewłaściwego nadzoru. Opiekun podejmuje decyzję, czy osoba pod jego nadzorem może korzystać z danej atrakcji lub urządzenia samodzielnie, czy w towarzystwie osoby nadzorującej, zgodnie z zasadami korzystania z atrakcji lun urządzeń. Obowiązku opieki rodzicielskiej lub prawnej nie można przenieść na pracowników i Personel obiektu.
 10. Jeżeli wiek dziecka budzi wątpliwości, Personel obiektu ma prawo zweryfikować jego datę urodzenia prosząc o przedstawienie dokumentu ze zdjęciem. Personel obiektu może sprawdzać wzrost, masę ciała i wiek Użytkownika przy wejściach do atrakcji w dowolnym momencie, jednak takie kontrole nie wykluczają w żaden sposób obowiązku stałej opieki i nadzoru dorosłego opiekuna. Personel obiektu , ze względów bezpieczeństwa, jest uprawniony do odmowy skorzystania z danej atrakcji dzieciom poniżej 13 roku życia oraz osobom ubezwłasnowolnionym, jeśli nie towarzyszy im dorosły opiekun, a także osobom, które z innych względów, w rozsądnej ocenie Personelu obiektu, nie powinny korzystać z danej atrakcji.
 11. Dzieci w wieku do 6 lat powinny używać odpowiednich rękawków do pływania lub innego sprzętu wypornościowego (m.in. koła), a ich wejście do wody odbywa się tylko i wyłącznie pod nadzorem dorosłego opiekuna.
 12. Grupy zorganizowane złożone z dzieci i/lub młodzieży muszą mieć, co najmniej jednego dorosłego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania grupy na terenie obiektu. Równocześnie zastrzega się, że liczbę dorosłych opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki, grupy zorganizowane mają obowiązek ustalić samodzielnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych ich opiece, a także specyfikę obiektu. Opiekun grupy zorganizowanej, złożonej z dzieci i/lub młodzieży zobowiązany jest zgłosić grupę do ratowników w celu odprawy. Odprawa grup dzieci i młodzieży odbywa się w miejscu wskazanym przez pracownika kas biletowych i dotyczy zasad poruszania się po obiekcie oraz korzystania z niego. Opiekun grupy zorganizowanej ponosi odpowiedzialność za zachowanie uczestników grupy na terenie obiektu i zobowiązany jest do zapoznania uczestników grupy z zapisami Regulaminu, ciągłego monitorowania podległych mu osób, przestrzegania przez nich zapisów Regulaminu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń.
 13. Operator ma prawo zamknąć lub wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z obiektu z określonej strefy lub indywidualnej atrakcji, w szczególności:
 1. z ważnych powodów, w szczególności w celu zapewnienia Użytkownikom bezpiecznego i przyjemnego pobytu w obiekcie;
 2. w przypadku wydarzeń specjalnych, kursów, imprez zamkniętych itp. informacje o takim zamknięciu lub ograniczeniu zostaną opublikowane na stronie lub będą dostępne w kasie biletowej. Użytkownik może w dowolnym momencie, w szczególności przed wejściem do obiektu, uzyskać odpowiednie informacje na temat wyżej wymienionych wydarzeń odbywających się lub planowanych na dany dzień w obiekcie w kasach biletowych
 3. Na terenie obiektu zabrania się wnoszenia i używania:
 1. instrumentów muzycznych,
 2. urządzeń odtwarzających dźwięki,
 3. odbiorników telewizyjnych,
 4. lornetek,
 5. wprowadzania psów oraz innych zwierząt,
 6. artykułów żywnościowych i napojów z wyłączeniem Użytkowników objętych specjalistyczną dietą żywieniową,
 7. dronów.

§ 6. Podstawowe zasady korzystania z obiektu

 1. Użytkownicy RemarLand mają obowiązek korzystania z usług obiektu z poszanowaniem innych Użytkowników, obsługi obiektu, a także z dbałością o stan urządzeń, wszelkich przedmiotów, roślinności znajdujących się na jego terenie. W przypadku niewłaściwego użytkowania, zawinionego zanieczyszczania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca przedmiotów/urządzeń obiektu, korzystający z obiektu ponosi pełną, prawną i materialną odpowiedzialność za powstałe szkody a także mogą zostać wydalone z terenu obiektu bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu.
 2. Każdy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub Personel obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających zagrożenie dla Użytkowników obiektu W szczególności wszelkie zauważone przez Użytkownika uszkodzenia, dolegliwości, zagrożenia, awarie, kolizje lub wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane ratownikowi lub innemu członkowi Personelu, po czym Użytkownik powinien zastosować się do przedstawionych instrukcji lub poleceń.
 3. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń Personelu obiektu, w szczególności poleceń ratowników oraz zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać z dotychczasowych miejsc, pod groźbą upomnienia lub wydalenia z obiektu bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu.
 4. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom dyżurujących ratowników Termy Bania oraz Personelu obiektu. Ratownicy posługują się następującymi sygnałami dźwiękowymi:
 1. seria krótkich sygnałów dźwiękowych „ALARM” – nakaz natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich Użytkowników oraz podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub kierownictwa obiektu,
 2. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu obiektu,
 3. długi sygnał dźwiękowy – nakaz natychmiastowego wyjścia z wody
 4. Użytkownicy są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do zachowań zakazanych należą w szczególności:
 1. korzystania z innych urządzeń i atrakcji aniżeli wymienionych w Regulaminie w szczególności korzystania (w tym wchodzenia, kąpieli, wskakiwania do sąsiadującym z obiektem stawem (zbiornikiem wodnym) będącym we władaniu/zarządzie właściwych organów;
 2. plucie, żucie gumy oraz każda inna próba zanieczyszczenia basenu i wody,
 3. wieszanie się na drabinkach, drążkach, ewentualnie linach,
 4. pływanie pod wodą i nurkowanie pod wylotami zjeżdżalni wodnych,
 5. używanie łatwo tłukących się szklanych i innych pojemników,
 6. spożywanie przyniesionych ze sobą potraw i napojów,
 7. rezerwacja krzeseł i leżaków poprzez pozostawianie rzeczy własnych: ręczników, szlafroków, plecaków, etc.
 8. zabawy ruchowe i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego przeznaczonymi bądź wyznaczonymi przez sprawujących nadzór pracowników,
 9. uszkadzanie/niszczenie wszelkich oznaczeń w obiekcie mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo,
 10. bieganie, wpychanie do wody innych Użytkowników, a także wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu,
 11. przebywanie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
 12. spożywanie napojów alkoholowych zakupionych w obiekcie, w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu
 13. sprzedaż, podawanie, wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji,
 14. wszczynanie fałszywych alarmów,
 15. wchodzenie na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające niecki basenowe, kwietniki, skały oraz na urządzenia służące do innych celów,
 16. skakanie do wody na całym terenie obiektu w tym skakanie do wody z murków, balustrad, , schodów, wanien jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu niecki w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 17. używanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż przeznaczony,
 18. korzystanie ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 19. wrzucanie do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów niesłużących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 20. zanieczyszczanie lub zaśmiecanie obiektu;
 21. uszkadzanie, niszczenie, brudzenie lub usuwanie przedmiotów należących do obiektu, w tym wszelkich znaków, plansz, informacji i innych sprzętów, w tym sprzętu ratunkowego oraz przedmiotów należących do innych Użytkowników;
 22. wchodzenie do basenów lub wychodzenie z nich inaczej niż przy użyciu dedykowanych stopni i drabin;
 23. zeskakiwanie z krawędzi basenów oraz wpychanie lub wrzucanie innych osób do wody;
 24. noszenie klapek lub płetw w wodzie;
 25. jeżdżenie na rowerze, hulajnodze, deskorolkach, rolkach lub innych podobnych urządzeniach (nie dotyczy Personelu obiektu i upoważnionych Użytkowników);
 26. wchodzenie do pomieszczeń lub ich części nieprzeznaczonych dla klientów oznaczonych jako „Tylko personel”, a także do kuchni, pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni (oprócz strefy z szafkami), magazynów, itp.;
 27. bieganie;
 28. opieranie się o barierki i poręcze a tym bardziej wychylanie się - w szczególności dotyczy to wieży ze zjeżdżalniami;
 29. umieszczanie leżaków, parasoli, krzeseł lub innego sprzętu w sposób, który zakłóca ruch na terenie obiekty, w szczególności blokowanie wyjść awaryjnych, umieszczanie wyżej wymienionych urządzeń wewnątrz basenów lub w odległości mniejszej niż 2 metry od nich
 30. zachowania przeszkadzające lub uniemożliwiające innym Użytkownikom normalne korzystanie z obiektu,
 31. zachowania sprzeczne z instrukcjami ratowników lub innych Personelu obiektu;
 32. palenie tytoniu lub innych substancji, w tym e-papierosów, z wyjątkiem specjalnie oznakowanych i wyznaczonych do tego obszarów;
 33. pozostawianie szklanek lub naczyń w pobliżu krawędzi basenów;
 34. wnoszenie i noszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, artykułów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, substancji psychotropowych, tak zwanych „dopalaczy” i innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie;
 35. zabranie jakichkolwiek przedmiotów należących do RemarLand poza obszar obiektu;
 36. rozpalanie i korzystanie z otwartego ognia na terenie obiektu,
 37. wszelkie zachowania dyskryminujące innych Użytkowników (w tym rasizm, antysemityzm, ksenofobia lub homofobia);
 38. zachowywanie się w sposób, który może powodować zakłopotanie innych użytkowników, w szczególności odbywanie stosunków seksualnych lub innych czynności seksualnych, lub innych działań, które mogą być traktowane jako nieobyczajny wybryk w rozumieniu Kodeksu wykroczeń;
 39. prowadzenie wszelkiego rodzaju działalność handlowej na terenie obiektu, bez uprzedniej i pisemnej zgody Operatora, w tym sprzedaż, reklamę, nagabywanie lub prowadzenie jakichkolwiek usług, w szczególności treningów, zajęć lub lekcji, sprzedaży towarów;
 40. korzystanie ze zjeżdżalni z wszelkiego rodzaju akcesoriami (zegarkami, biżuterią, ozdobami, sprzętem elektronicznym, kamerami, w tym GoPro);
 41. korzystanie z własnego sprzętu pływającego tj. łodzi, kajaków, windsurfingu, rowerków wodnych, pontonów, materaców, skuterów, łodzi motorowych itp.;
 42. korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów i podobnych urządzeń w sposób, który przeszkadza innym (na przykład głośne mówienie lub robienie zdjęć innym osobom bez ich zgody);
 43. korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów i innych podobnych urządzeń w basenie, na zjeżdżalniach;
 44. używanie aparatu, kamery lub innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w basenie lub na zjeżdżalniach;
 45. profesjonalne fotografowanie lub filmowanie bez pisemnej zgody Operatora; nagrywanie lub fotografowanie innych Gości lub Personelu bez ich zgody lub w celach innych niż prywatne;
 46. latanie dronami i innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi lub wykonywanie innych podobnych czynności na obszarze należącym do Operatora.
 1. Naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień może spowodować konieczność opuszczenia obiektu przez Użytkownika naruszającego te postanowienia bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu.
 2. O możliwości korzystania z piłek, materacy dmuchanych, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. we wszystkich basenach, decyduje Personel obiektu, biorąc pod uwagę liczbę Użytkowników i panujące warunki.
 3. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek atrakcji lub urządzeń w obiekcie Użytkownik powinien dokładnie przeczytać i zrozumieć zasady korzystania z danej atrakcji lub urządzenia (o ile zasady zostały ustanowione). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien poprosić Personel obiektu o wyjaśnienia.
 4. Gość powinien korzystać ze wszystkich urządzeń i wyposażenia obiekty z należytą ostrożnością.
 5. Gość jest zobowiązany do powiadomienia Personelu o wszelkich wadach lub usterkach zaobserwowanych podczas jego pobytu w obiekcie.
 6. Dostęp do wody w basenach lub zjeżdżalniach jest dozwolony tylko dla Użytkowników noszących odpowiedni strój kąpielowy - pod groźbą upomnienia lub wydalenia z obiektu bez zwrotu uiszczonych kosztów biletu.
 7. W RemarLand za strój kąpielowy uznaje się:
 1. slipy kąpielowe/pływackie;
 2. szorty kąpielowe/pływackie;
 3. kostiumy kąpielowe.
 4. W RemarLand za strój kąpielowy nie uznaje się w szczególności:
 1. bielizny oraz wszelkiego rodzaju pończoch;
 2. wszelkiego rodzaju spodenek, koszulek oraz podkoszulków;
 3. ubrań (szortów, bluzek, dżinsów, kompletów, zestawów itp.) z następujących materiałów: sztruks, materiał dżinsowy, flanela dżinsowa, materiał z konopi, skóra, len bawełniany w kratkę (marszczony), jedwab, frotte, aksamit, wełna;
 4. ubrań (szortów, bluzek, dżinsów, kompletów, zestawów itp.) przeznaczonych do innych aktywności lub uprawiania sportu, w tym wykonanych z tkanin syntetycznych, takich jak neopren, spandex, akryl, sztuczny jedwab (na przykład stroje rowerowe, sprzęt piłkarski itp.
 1. W obiekcie nie jest dozwolone bycie topless,
 2. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownicy przebywający na terenie obiektu zobowiązani są poruszać się we właściwym obuwiu ochronnym posiadających właściwości antypoślizgowe a w szczególności podczas poruszania się po obiekcie.
 3. Zaleca się korzystanie z obiektu bez okularów korekcyjnych i szkieł kontaktowych. Noszenie okularów oraz szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko. W przypadku przebywania na terenie obiektu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 4. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.
 5. Przed wejściem do basenu Użytkownik jest zobowiązany do umycia ciała korzystając z natrysków przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza pomieszczeniami prysznicowymi i wyznaczonymi miejscami jest zabronione
 6. Użytkownikom nie wolno używać mydła ani innych środków do mycia ciała, w tym kremów i olejków do ciała, poza kabinami prysznicowymi. Używanie gąbek do masażu lub stosowanie produktów złuszczających, depilacja, golenie nie jest dozwolone w obiekcie ze względów higienicznych
 7. Na terenie całego obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz biegania.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia za wyjątkiem miejsc na otwartej przestrzeni specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych.
 9. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (wiatr, burza, itp.) lub awarii Użytkownicy zobowiązani są bezzwłocznie opuścić obiekt bez prawa do żądania zwrotu ceny bilety lub jego części.
 10. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia a tym bardziej spożywania posiłków z wyłączeniem Użytkowników objętych specjalistyczną dietą żywieniową, alkoholu oraz innych napojów na teren obiektu, a w szczególności na teren punktów gastronomicznych obiektu. W razie ujawnienia złamania tego zakazu, Personel obiektu uprawniony jest do upomnienia Użytkownika a nawet do nakazania opuszczenia przez Użytkownika ternu obiektu bez prawa do żądania zwrotu ceny bilety lub jego części lub do naliczenia opłaty dodatkowej w kwocie 150 zł.
 11. Zabrania się spożywania posiłków i pica napojów w nieckach basenowych.
 12. Zabrania się wynoszenia szkła, porcelany i innych mogących stworzyć zagrożenie Użytkownikom przedmiotów poza obszar punktów gastronomicznych.
 13. Zabrania się wnoszenia do obiektu jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, mogących zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu innych osób, a w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach depozytowych.
 14. Obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych na strefy basenowe.
 15. Dla poszczególnych atrakcji (np. ścianka wspinaczkowa, kort tenisowy) mogą zostać wprowadzone szczegółowe wymagania i warunki korzystania.
 16. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu jest obowiązkowe. Ze względu na monitoring pomieszczeń obiektu, należy przebierać się wyłącznie w kabinach do tego przeznaczonych, które nie są objęte monitoringiem.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do pozostawienia rzeczy osobistych w zamkniętych szafkach znajdujących się w szatni lub pod własnym nadzorem alei na własne ryzyko. Za przedmioty zaginione, utracona lub zniszczone RemarLand nie ponosi odpowiedzialności. Wszelkie znalezione na terenie obiektu przedmioty Użytkownik powinien niezwłocznie przekazać Personelowi obiektu, którzy będą nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa. RemarLand przechowuje w swoim obiekcie rzeczy znalezione przez okres 7 dni a następnie przekazuje je do Biura Rzeczy Znalezionych.
 18. Użytkownik korzystający z szafki depozytowej jest zobowiązany do dbania o prawidłowe zamknięcie szafki oraz odpowiednie przechowywanie kluczyka.
 19. Zwłaszcza pieniądze, telefony komórkowe, biżuterię i inne przedmioty wartościowe należy złożyć w szafkach depozytowych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach depozytowych RemarLand nie ponosi odpowiedzialności. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia i upewnienia się, że szafka, z której korzysta jest prawidłowo zamknięta.
 20. W przypadku obrażeń lub uszkodzeń ciała, bez względu na ich charakter, Użytkownik (lub jego opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego skontaktowania się z Personelem obiektu.
 21. W przypadku niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia lub usunięcia sprzętu należącego do RemarLand z jego obecnej lokalizacji Użytkownik ponosi odpowiedzialność za spowodowane straty, chyba że nie ponosi winy.
 22. W obiekcie nie ma możliwości rezerwacji leżaków, ani przynoszenia/wnoszenia własnych leżaków. Operator może wprowadzić odrębne zasady dla określonych stref w obiekcie, w tym rezerwację za odpłatności.
 23. Użytkownik nie powinien zajmować leżaka, gdy z niego nie korzysta (na przykład Użytkownik nie może zarezerwować leżaka, pozostawiając na nim ręcznik lub przedmiot). Użytkownik ma obowiązek opuścić leżak (tj. usunąć z niego swoje rzeczy), jeśli przestaje z niego korzystać. Jeśli Użytkownik zostawia swoje rzeczy na leżaku, a w rzeczywistości z niego nie korzysta, Personel ma prawo do usunięcia mienia, które pozostawił Użytkownik i umieszczenia go w innym miejscu w pobliżu leżaka na ryzyko Użytkownika.
 24. Użytkownik korzysta ze wszystkich zjeżdżalni, rur, masaży wodnych i innych atrakcji na własną odpowiedzialność.
 25. W RemarLand nie będą tolerowane postawy oraz zachowania dyskryminujące.
 26. Wszelka dyskryminacja ze względu na rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, język, religię, status społeczny, przekonania, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność itp. lub oparta na jakimkolwiek innym kryterium, której celem lub skutkiem jest naruszenie lub ograniczenie wykonywania lub korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności, na zasadzie równości z innymi osobami, jest zabroniona w obiekcie.

§ 7. Wybrane uprawnienia Personelu obiektu

 1. Użytkownicy zakłócający porządek publiczny i ogólnie przyjęte normy zachowania, naruszający postanowienia Regulaminu lub nieprzestrzegający poleceń Personelu obiektu mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu bez zwrotu ceny zapłaconego biletu z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lub komfortu pobytu innym osobom przebywającym w RemarLand.
 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Personel obiektu w granicach obowiązujących przepisów, są uprawnieni do podjęcia środków przewidzianych w przepisach prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku zatrzymania danej osoby przez pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba ta zostanie niezwłocznie przekazana policji. Operator może nałożyć na daną osobę stały lub tymczasowy zakaz wstępu do RemarLand gdy: (i) rażąco naruszyła postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa obowiązujące na terenie obiektu; lub (ii) wielokrotnie naruszała postanowienia Regulaminu, jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo lub komfort pobytu innym Użytkownikom.
 3. Zastosowanie wyżej wymienionych sankcji poprzedza ostrzeżenie ratownika, członka Personelu lub przedstawiciela Operatora. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu powyższe środki mogą zostać podjęte bez uprzedniego ostrzeżenia.
 4. Operator ma prawo do:
 1. zmiany zakresu usług świadczonych przez RemarLand lub opłat za usługi świadczone w obiekcie bez wcześniejszego powiadomienia;
 2. organizowania zamkniętych wydarzeń w obiekcie lub w określonej części obiektu z odrębnymi zasadami wstępu i korzystania z obiektu;
 3. organizowania koncertów, występów itp. w obiekcie z odrębnymi zasadami wstępu i korzystania z obiektu.
 1. Personel ma prawo odmówić podania alkoholu osobie pijanej, niepełnoletniej, a także Użytkownikowi, który jest agresywny lub wulgarny.
 2. Operator oraz Personel obiektu są uprawnieni do korzystania z tzw. prawa gospodarza obiektu.
 3. Operator nie gwarantuje dostępności leżaków, gdyż liczba może być mniejsza niż liczba Użytkowników przebywających w obiekcie.

§ 8. Odpowiedzialność cywilna

 1. Użytkownicy korzystają z obiektu wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy i sprzętem sportowym na własne ryzyko. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania basenu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. RemarLand nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, co do których nie można jej przypisać winy, w szczególności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niej niezależnych.
 2. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie oraz postanowień/zasad obowiązujących w RemarLand.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez odwiedzających obiekt.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej, sił natury, warunków pogodowych oraz za szkody wynikające z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, gazu, wody lub innych mediów, a także za wszelkie związane z tym niedogodności, które nie zostały spowodowane wyłącznie przez Operatora.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby znajdujące się pod ich opieką oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.
 8. Ponadto każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom z jego winy.

§ 9. Postanowienia szczegółowe
dotyczące wybranych atrakcji i urządzeń - zjeżdżalnie wodne

 1. Zjeżdżalnie są integralną częścią obiektu i obowiązują na nich zasady wynikające z Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych zjeżdżalni, o ile zostały wprowadzone.
 2. Każda ze zjeżdżalni posiada również indywidualne instrukcje korzystania (tekst i piktogramy), których należy bezwzględnie przestrzegać. Każdy Użytkownik zjeżdżalni, ma obowiązek zapoznania się z powyższymi regulaminami i instrukcjami przed wykonaniem zjazdu. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni, ma obowiązek przeczytania i wyjaśnienia dziecku Regulaminu, tablic informacyjnych oraz instrukcji użytkowania, a także nadzorowania przestrzegania przez nie zasad.
 3. Użytkownicy korzystający ze zjeżdżalni wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko (zjeżdżalnie są miejscami o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków). Zjeżdżalnie są sprzętem sportowym, a ich użycie wiąże się ze szczególnym ryzykiem związanym z aktywnością sportową, które podejmuje Użytkownik decydując się skorzystać ze zjeżdżalni. W związku z powyższym, istnieje ryzyko uszkodzeń ciała lub kontuzji, nawet przy stosowaniu się do regulaminów i instrukcji korzystania.
 4. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom z dysfunkcjami neurologicznymi, gastrycznymi, układu krążenia, układu oddechowego, kostnego oraz wrażliwych na nagłe przeciążenia jak i kobietom w ciąży.
 5. Korzystając ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu, piktogramów lub instrukcji korzystania z danej zjeżdżalni oraz poleceń dyżurujących ratowników.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie ze zjeżdżalni.
 7. RemarLand nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na zjeżdżalniach wodnych, w tym spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, regulaminu zjeżdżalni wodnych, piktogramów stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu oraz niewłaściwego zachowania Użytkownika.
 8. Ze względów bezpieczeństwa ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej, w pełni funkcjonalne motorycznie.
 9. Poszczególne zjeżdżalnie mogą być użytkowane tylko przez Użytkowników umiejących pływać oraz spełniających kryteria odpowiedniego wzrostu i masy ciała, określone indywidualnie dla danej zjeżdżalni.
 10. Samodzielnie ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie dzieci powyżej 14 roku życia, a dzieci poniżej 14 roku życia, mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów. Nadzór polega w szczególności na towarzyszeniu dziecku do momentu rozpoczęcia zjazdu, a tam gdzie to dopuszczalne (zjeżdżalnie wieloosobowe) wykonania zjazdu razem z dzieckiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminu danej zjeżdżalni oraz instrukcji korzystania z niej (tekst i piktogramy).
 11. Poruszanie się po klatce schodowej odbywa się prawą stroną. Bieganie w strefie zjeżdżalni, w tym na klatce schodowej, prowadzącej do zjeżdżalni, jest surowo zabronione. Również surowo zabronione jest opieranie się o barierki na wieży ze zjeżdżalniami a tym bardziej wychylanie się.
 12. Podczas wchodzenia na platformy startowe zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
 13. Rozpoczęcie zjazdu rozpoczyna się w miejscu do tego wyznaczonym i w pozycji zgodnej z instrukcją danej zjeżdżalni.
 14. Rozpoczęcie ślizgu następuje zgodnie z sygnalizacją świetlną lub na polecenie Personelu obiektu.
 15. Bezpośrednio przed zjazdem Użytkownik musi sprawdzić czy w zjeżdżalni płynie woda. Zjazd na sucho jest bezwzględnie zabroniony.
 16. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że osoba/osoby znajdujące się przed Użytkownikiem przygotowującym się do startu zakończyła ślizg i opuściła/opuściły lądowisko zjeżdżalni.
 17. Na zjeżdżalniach, które wyposażone są w sygnalizację świetlną, obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania

oznaczają:

 1. kolor zielony – zjazd dozwolony,
 2. kolor czerwony – zjazd niedozwolony
 1. Użytkownicy oczekujący w kolejce do zjazdu, powinni umożliwić opuszczenie platformy startowej danej zjeżdżalni Użytkownikowi, który rezygnuje ze ślizgu.
 2. Ilość osób mogących jednocześnie przebywać na platformach startowych szczegółowo mogą regulować regulaminy poszczególnych zjeżdżalni lub np. piktogramy i ilość ta musi być bezwzględnie przestrzegana.
 3. Zjazd niektórymi zjeżdżalniami obywa się w ciemności.
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub mogących spowodować wypadek, a w szczególności:
 1. wykonywania ślizgów w pozycjach: głową w dół, na stojąco, na brzuchu, na kolanach,
 2. korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 3. korzystania osobom o niestabilnym stanie zdrowia,
 4. zmuszania innego Użytkownika do wykonywania ślizgu,
 5. wykonywania ślizgu parami lub w grupie – poza zjeżdżalniami przystosowanymi do takiej formy zjazdu,
 6. korzystania osobom, których stan zdrowia może ulec pogorszeniu w skutek wstrząsu, przeciążeń lub uderzenia, intensywnych refleksów świetlnych,
 7. wskakiwania na ślizg zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu;
 8. zatrzymywania się i blokowania zjeżdżalni podczas zjazdu
 9. zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim lub wypornościowym (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi),
 10. wstawania w rynnie zjeżdżalni,
 11. wchodzenia do zjeżdżalni od strony hamowni,
 12. korzystania z przejść lub miejsc dostępu do zjeżdżalni przeznaczonych dla Personelu obiektu,
 13. wspinania się na elementy zjeżdżalni,
 14. zmiany pozycji podczas zjazdu,
 15. trzymania dłoni na burcie zjeżdżalni w trakcie zjazdu.
 16. zanieczyszczania, w tym załatwiania potrzeb fizjologicznych,
 1. W celu rozpoczęcia zjazdu należy odepchnąć się rękami od bocznych ścian zjeżdżalni wodnej lub drążka startowego. Należy przyjąć dozwoloną pozycję ślizgu – pozycja leżąca na plecach nogami w kierunku zjazdu.
 2. Należy zjeżdżać swobodnie, nie zatrzymując się w rurze zjeżdżalni wodnej.
 3. W trakcie zjazdu zjeżdżalniami należy obserwować część rury znajdującą się przed nogami, aby w przypadku spotkania z poprzednim zjeżdżającym móc zahamować i uniknąć zderzenia.
 4. Po wykonaniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania (hamownię).
 5. W przypadku zatrzymania się w trakcie ślizgu, w przypadku zjeżdżalni należy niezwłocznie należy kontynuować ruch w stronę hamowni.
 6. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić Personelowi obiektu natychmiast po opuszczeniu hamowni.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody m.in. spowodowane działaniem siły wyższej, sił natury, warunków pogodowych oraz za szkody wynikające z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu lub regulaminu danej zjeżdżalni.
 8. Użytkownik odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez niego Regulaminu lub regulaminu danej zjeżdżalni.
 9. Operator zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii, dezynfekcji wody lub innych zdarzeń niezależnych od Operatora (np. złych warunków atmosferycznych) w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu lub bezpieczeństwu ich użytkowników.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni, chyba, że ponosi wyłączną winę.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu, będą usuwane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów zakupu biletu.
 12. Polecenia Personelu obiektu, w zakresie korzystania ze zjeżdżalni, zachowania odpowiedniej organizacji strefy i sprzętu mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku, są nadrzędne wobec postanowień niniejszego paragrafu.
 13. RemarLand dysponuje czterema zjeżdżalniami poprowadzonymi zewnętrznie z lądowiskiem (hamownią) także na zewnątrz, które są bezpłatne dla Użytkowników. Wyróżnia się:
 1. zjeżdżalnia wodna "KAMIKADZE" - II stopień trudności , o długości 29,1 m,, wysokości punktu startu 10,5 m na poziomem terenu przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 14 roku życia i wzroście min. 120 cm (obydwa warunki muszą zostać spełnione łącznie). Dopuszcza się wyłącznie zjazd pojedynczy (ze zjeżdżalni może korzystać tylko jedna osoba),
 2. zjeżdżalnia wodna „ANAKONDA” -II stopień trudności , o długości 99,6 m,, wysokości punktu startu 10,5 m na poziomem terenu, przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 14 roku życia i wzroście min. 120 cm (obydwa warunki muszą zostać spełnione łącznie). Dopuszcza się wyłącznie zjazd pojedynczy (ze zjeżdżalni może korzystać tylko jedna osoba),
 3. zjeżdżalnia wodna "RODZINNA" - I stopień trudności, o długości 26,7 m,, wysokości punktu startu 5,95 m na poziomem terenu przeznaczona dla osób dorosłych oraz dla dzieci o takim wzroście, że wysokość mierzona od stóp do ramienia wynosi minimum 1 m, na której dopuszcza się zjazd maksymalnie 3 osób równocześnie;
 4. zjeżdżalnia "WODNY PLAC ZABAW" - przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 4 lat, Dopuszcza się wyłącznie zjazd pojedynczy (ze zjeżdżalni może korzystać tylko jedna osoba),

- przy czym dzieci mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką opiekunów prawnych.

 1. W razie wątpliwości dotyczących wzrostu dziecka ratownik jest uprawniony do dokonania pomiaru przy użyciu miarki umieszczonej w pobliżu zjeżdżalni.

§ 10. Postanowienia szczegółowe
dotyczące wybranych atrakcji i urządzeń - niecki basenowe i jacuzzi

 1. Niecki basenowe są integralną częścią obiektu i obowiązują na nich zasady wynikające z Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych zjeżdżalni, o ile zostały wprowadzone.
 1. Każda z niecek może również indywidualne instrukcje korzystania (tekst i piktogramy) lub oznaczenia głębokości, których należy bezwzględnie przestrzegać. Każdy Użytkownik niecek basenowych, ma obowiązek zapoznania się z powyższymi regulaminami i instrukcjami przed wykonaniem zjazdu. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni, ma obowiązek przeczytania i wyjaśnienia dziecku Regulaminu, tablic informacyjnych oraz instrukcji użytkowania, a także nadzorowania przestrzegania przez nie zasad.
 2. Użytkownicy korzystający z niecek wodnych czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Niecki basenowe są sprzętem sportowym, a ich użycie wiąże się ze szczególnym ryzykiem związanym z aktywnością sportową, które podejmuje Użytkownik decydując się skorzystać ze niecki.
 3. Wstęp do niecki basenowej dozwolony jest tylko od strony wyznaczonej - tj. schodkami lub drabinkami.
 4. RemarLand dysponuje czterema nieckami basenowymi:
 1. niecka Basenu Hamowni - obsługująca wyłącznie zjeżdżalnie, w których nie mogą przebywać inni Użytkownicy, jak tylko korzystający ze zjeżdżalni i na zasadach wynikających z postanowień dotyczących zjeżdżalnia o głębokości 1 m wymiary 10m x 10 m, przeznaczony dla 23 osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia, umiejących;
 2. niecka Basenu Pływackiego - o głębokości 1,5 - 1,8 m., wymiary 20 m x ok.7,5 m (o nieregularnym kształcie), przeznaczony dla 80 osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia, umiejących pływać;
 3. niecka Basenu Rekreacyjnego w wannami hydromasażowymi (jacuzzi) - o głębokości od 1,0 do 1,2 m, wymiary ok. 20 m x ok.75.m (o nieregularnym kształcie), przeznaczony dla 60 osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia, umiejących pływać;
 4. niecka Basenu Brodzik z Wodnym Placem Zbaw - o głębokości 0,3 m - 0,5 m, wymiary max 30 m x ok.7,5 m (o nieregularnym kształcie), przeznaczony dla 80 osób i dzieci powyżej 3-go roku życia

- przy czym dzieci mogą korzystać z niecek basenowych wyłącznie pod bezpośrednią opieką opiekunów prawnych.

 1. Przed wejściem do jacuzzi wszystkie osoby zobowiązane są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących, również po każdorazowym skorzystaniu z WC
 2. Wejście do jacuzzi dozwolone jest wyłącznie od strony schodów
 3. Obowiązuje kategoryczny zakaz biegania wokół jacuzzi i wskakiwania do niego
 4. Z jacuzzi mogą korzystać jedynie osoby bez przeciwwskazań medycznych dla tego typu zabiegów
 5. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 6. Za skutki zdrowotne z przebywania w jacuzzi korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko
 7. Nie wolno korzystać z jacuzzi będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 11. Postanowienia szczegółowe
dotyczące wybranych atrakcji i urządzeń - pomosty

 1. Znajdujące się w RemarLand pomosty są elementem zagospodarowania terenu przeznaczonym do rekreacyjnego korzystania przez Użytkowników. Obszar wodny i teren, na którym umiejscowiono pomosty jak i obszar wzdłuż granicy obiektu, od strony stawu (obszaru wodnego) jest niestrzeżony, nie jest kąpieliskiem, ani miejscem wykorzystywanym w tym okazjonalnie do kąpieli w myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 2. Niezależnie od postanowień Regulaminu, z w ramach korzystania z pomostów zabrania się:
 1. skakania z pomostu do wody;
 2. kąpieli w obrębie pomostu;
 3. plażowania na pomoście;
 4. biegania po pomoście;
 5. zakłócania porządku;
 6. zanieczyszczania wody, pomostu oraz terenu wokół pomostu;
 7. przebywania na pomoście podczas silnego falowania i wietrznej pogody;
 8. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów;
 9. palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
 10. malowania po pomoście, wnoszenia na pomost substancji mogących go pobrudzić,
 11. ingerowania w konstrukcję pomostu;
 12. rozpalania i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu;
 13. rozstawiania namiotów;
 14. wprowadzania zwierząt na pomost,
 15. wjeżdżania rowerów, motorowerów, motocykli, quadów i innych pojazdów;
 16. spożywania alkoholu i środków odurzających oraz korzystania z pomostu przez Użytkowników, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie środków odurzających,
 17. wędkowania;
 18. wchodzenia na lód z pomostu oraz na lód w bliskim otoczeniu pomostu jak i w otoczeniu całego obiektu;
 19. cumowania jednostek pływających poza tymi należącymi do Operatora;
 1. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna z zachowaniem wymagań dot. zapewnienia im bezpieczeństwa.
 2. Dopuszczalne obciążenie każdego z pomostów - dopuszczalna ilość osób na pomoście – 20.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Operator, jego przedstawiciele i Personel obiekty nadzorują przestrzeganie przepisów Regulaminu oraz postanowień/zasad obowiązujących w obiekcie.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie dotyczące zasad korzystania z basenów i innych atrakcji, , obowiązują dla wszystkich basenów, zjeżdżalni i innych atrakcji lub urządzeń w obiekcie, o ile nie postanowiono inaczej. Zasady te są uzupełniane dodatkowymi instrukcjami lub znakami znajdującymi się na terenie obiektu oraz poleceniami Personelu. W przypadku wydarzeń specjalnych lub zamkniętych mogą obowiązywać wyjątkowe zasady ustanawiane przez Operatora, bez potrzeby zmiany lub uchylania niniejszego regulaminu i zasad korzystania z basenów i atrakcji
 3. Operator jest uprawniony od dochodzenia od Użytkownika lub innych osób wymienionych w Regulaminie lub znajdujących się na terenie obiektu naprawienia szkody w razie, ponad naliczone kary umowne lub opłaty dodatkowe do pełnej wysokości szkody.
 4. Obiekt, w wyznaczonych strefach i miejscach jest wyposażony w system monitoringu obsługiwany przez Operatora. System ten jest przeznaczony dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, a także mieniu Użytkowników i Operatora. Operator jest odpowiedzialny za zarządzanie systemem zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony dóbr osobistych. Wchodząc do RemarLand Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie jego pobytu w obiekcie oraz wykorzystanie zarejestrowanych materiałów do oceny kwestii spornych i zgodności zachowania Użytkownika z Regulaminem .
 5. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najlepiej w trakcie mającego miejsce zdarzenia lub bezpośrednio po nim w formie pisemnej.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jak i innych regulaminów obowiązujących na terenie obiektu w dowolnym momencie, w tym jeśli uzna to za konieczne lub wymagane w celu poprawy świadczenia usługi, przy czym zmiany te będą dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie zmienionej wersji danego regulaminu.
 7. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników podlegają polityce prywatności RemarLand dostępnej w kasach biletowych oraz na stronie www.remarland.pl
 8. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.
 9. Niniejszy regulamin wszedł w życie w dniu 14.07.2023 r.

Życzymy bezpiecznej, udanej i doskonałej zabawy!!!

Zarząd Spółki Starosądeckie Centrum Rekreacyjne REMpARk sp. z o.o. z siedzibą w Gołkowicach Górnych

2024 Starosądeckie Centrum Rekreacyjne ReMar Land Wszystkie prawa zastrzeżone